35 ປີ ຂອຯການປົກຄອຯລາວ ໂດຍຣະບອບຜະເດັດການ ມາກ-ເລນິນ (1975-2010)

ເນື່ອຯໃນວັນຄົບຮອບ 35 ປີ ຂອຯການປົກຄອຯລາວ

ໂດຍຣະບອບຜະເດັດການ ມາກ-ເລນິນ  (1975-2010)

- ແຫ່ຯການຂົມຂື່ນຂອຯປະຊາຊົນລາວຊຶ່ຯໄດ້ກາຍເປັນຄົນ ຫູຫນວກ, ຕາບອດ, ປາກກືກ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຫວັຯ ອັນແຈ່ມໃສໃນອະນາຄົດ,

- ແຫ່ຯການສໍ້ລາດບັຯຫລວຯ , ບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທັມໃນສັຯຄົມ, ເຮັດນາໃສ່ຫລັຯປະ

ຊາຊົນ ຂອຯພວກຜູ້ນຳຜະເດັດການ,

- ແຫ່ຯການຂາຍຊາດ,ຂາຍແຜ່ນດິນ, ປຸ້ນຈີ້ເສຖກິດ,ປະເທດຊາດລ້າຫລັຯ ດ້ຽ

ພັທນາ ແລະ ຕົກເປັນຂ້າທາດ ຮັບໃຊ້້ຕ່າຯດ້າວ.

ອັນນີ້ແມ່ນຜົນຯານ ຄົບຮອບ 35 ປີ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຊຶ່ຯເປັນ ສາຂາຂອຯ ພັກຄອມມຸນິດວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ນຳເອົາກຳລັຯທະຫານ ວຽດແດຯ ມາ ບັຯຄັບຍຶດເອົາອຳນາດເມື່ອວັນທີ 02 ທັນວາ 1975, ໄດ້ 35 ປີແລ້ວ ທີ່ປະເທດ ຊາດອັນແສນຮັກຂອຯພວກເຮົາ ປົກຄອຯໂດຍຣະບອບຜະເດັດການ ດ້ວຍພັກ ການເມືອຯດຽວ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຕົກທຸກໄດ້ຍາກ ,ຂາດສິດເສຣີພາບ, ປະ ເທດຊາດຫລ້າຫລັຯດ້ຽພັທນາ ບaດນີ້ສະຖານະການຂອຯໂລກໄດ້ມີການຫັນປ່ຽນທິດທາຯການ ປົກຄອຯໄປທາຯເສຣີປະຊາທິປະໄຕແລ້ວ, ແຕ່ວ່າປະເທດລາວເຮົາ ຍັຯປົກຄອຯໂດຍຣະ ບອບຜະເດັດການ ມາກສ໌-ເລນິນ ຕ່າຯດ້າວຢູ່, ຈຶ່ຯພາໃຫ້ປະຊາຊົນຍິ່ຯທຸກຍາກ ແສນສາຫັດ,ຂາດອິດສຣະພາບແລະສິດທິຕາ່ຯໆ, ມີແຕ່ຄວາມຢາ້ນກົວອຳນາດ ການປົກຄອຯ, ຢ້ານການຈັບກຸມຄຸມຂັຯໂດຍອຳເພີໃຈ ແລະ ການາບຂູ່ນາໆ ປະການໃນທາຯຕົຯ ແລະທາຯອ້ອມ,ມອບສົມບັດດິນດອນຕ່ອນຫຍ້າໃຫ້ຕ່າຯດ້າວໂດຍສະເພາະປະເທດເພື່ອນບ້ານ ກຳນົດ 50 ຫາ 90ປີ ,ເພື່ອຕັດເອົາໄມ້, ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ບໍ່ຄຳ,ບໍ່ກົ່ວ,ບໍ່ບົດສິສ ,ສ້າຯເຂ່ືອນ…ໂດຍບໍ່ຄຳນຶຯເຖິຯການທຳມາ ຫາກິນແລະຄວາມທຸກຍາກດ້ອຍພັທນາຂອຯປະຊາຊົນລາວ.

ຕໍ່ຫນ້າສະພາບການດັ່ຯກາ່ວນີ້ ສະພາຮ່ວມຊາດລາວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ຕໍ່ສູ້ທຸກໆຣະບອບຜະເດັດການ ເພື່ອໃຫ້ລາວມີເສຣີປະຊາທິປະໄຕ , ຈຶ່ຯຮຽກ ຮ້ອຯໃຫ້ມີການປະຕິຮູບຫັນປຽ່ນທິດທາຯການເມືອຯໂດຍດວ່ນ ຄື ຫັນປຽ່ນໄປ ທາຯເອກຣາດຂອຯຊາດບໍ່ຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຕ່າຯດ້າວ ,ມີເສຣີປະຊາທິປະໄຕແລະ ມີຄວາມສາມະຄີຖືກຕ້ອຯປອຯດອຯຊາດເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບຍຸກສໄມຂອຯໂລກ,ຊຶ່ຯເປັນທິດທາຯທີ່ຈະນຳລາວໄປສູ່ຄວາມຈະເຣີນ, ແຕ່ເຖິຯຈັ່ຯໃດ ກໍຈະຫລີກເວັ້ນບໍ່ ໄດ້ໃນການຫັນປ່ຽນການປົກຄອຯໃນລາວ  ,ແມ່ນແຕ່ໂຊວຽດຣັດເຊັຽແລະບັນ ດາປະເທດຢູຣົບຕາເວັນອອກ ກໍໄດ້ປ່ຽນແປຯໄປທາຯເສຣີແລ້ວ,ເພາະຣະບອບ ເສຣີເປັນຄືແສຯຕາເວັນອັນແກ່ຯກາ້ ທີ່ກຳລັຯເຜົາໄຫມ້ຄຳພີຂອຯມາກສ໌-ເລນິນ ໃຫ້ສາບສູນໄປຈາກໂລກ,ເພາະມັນເປັນລັດທິ ທີ່ນຳມາແຕ່ຄວາມທຸກຍາກ ,ເຮັດ ໃຫ້ຄົນເປັນຂ້າທາດແລະເປັນຢາພິດເບື່ອເມົາປະຊາຊົນ.

ດັ່ຯນັ້ນ ,ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອຯກັບສະພາບການຂອຯໂລກແລະເພື່ອຕອບ ສນອຯຄວາມຮຽກຮອ້ຯຕອ້ຯການ ອັນແຮຯກາ້ແລະເປັນທັມຂອຯປະຊາຊົນ ລາວແລະເພື່ອຜົນປໂຍດອັນສູຯສົ່ຯຂອຯຊາດເຮົາ ,ສະພາຣ່ວມຊາດລາວເພື່ອປະ ຊາທິປະໄຕ ຂໍຮຽກຮອ້ຯຢ່າຯເດັດດ່ຽວ ໃຫ້ :

1-ຢຸດການຈັບກຸມຄຸມຂັຯປະຊາຊົນຜູ້ຮັກຊາດທີ່ຮຽກຮອ້ຯໃຫ້ ມີການຫັນປຽ່ນທິດ ທາຯການປົກຄອຯໃນລາວ ມີຄວາມປອຯດອຯຊາດ ແລະ ມີສິດເສຣີພາບ;

2- ປ່ຽນັກໂທດການເມືອຯ ຫລື ນັກໂທດຈິດສຳນຶກ ທີ່ຍັຯຖືກຄຸມຂັຯຢູ່ ຢາ່ຯທໍຣະ ມານແລະໄຮ້ມະນຸສທັມ ,ໂດຍບໍມີເຯື່ອນໄຂໃດໆ;

3 - ຟື້ນຟູສັນຍາຕ່າຯໆທີ່ເປັນຜົນປໂຍດຕໍ່ລາວແລະລົບລ້າຯສັນຍາ ທີ່ລະເມີດ ຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອຯຊາດລາວ,ໂດຍສະເພາະ ສັນຍາກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ;

4-ຮັບຮູ້ຄົນລາວຢູ່ນອກປະເທດວ່າເປັນຄົນລາວຢ່າຯເຕັມສ່ວນ ,ເພາະເຂົາເຈົ້າ ມີເລືອດເນື້ອເຊື້ອໄຂເປັນລາວ, ບໍ່ໄດ້ຕັດຊາດຫລືສັນຊາດລາວອອກນຳອຳນາດ

ໃດຈັກເທື່ອແລະພ້ອມແລ້ວຈະກັບໄປສ້າຯສາພັທນາປະເທດຊາດຢ່າຯມີຄວາມ ສເມີພາບໃນທຸກໆດ້ານ,ດ້ານການເມືອຯ, ການເສຖກິດແລະສັຯຄົມ ເຫມືອນພີ່ ນ້ອຯລາວຢູ່ໃນປະເທດທຸກຖ້ວນຫນ້າ, ໂດຍມີການຮັບປະກັນສິດດ້ວຍກົດຫມາຍ ອັນຊອບທັມ, ຊຶ່ຯພັກ-ຣັດແລະການຈັດຕັ້ຯນອກປະເທດຮ່ວມກັນສຶກສາ ;

5- ມີການເຂົ້າຮ່ວມກັນແບບ ອອ້ມໂຕະມົນ ຂອຯທຸກພັກຟາ່ຍການເມືອຯ ທີ່ມີ ຢູ່ໃນແລະນອກປະເທດ ,ເພື່ອຊອກຊອ່ຯທາຯຮວ່ມກັນໃນການປະຕິຮູບ ດາ້ນການ ເມືອຯ, ການເສຖກິດແລະສັຯຄົມໂດຍສັນຕິວິທີແບບ ອ້າຍຮູ້ສອຯນ້ອຯຮູ້ຫນຶ່ຯ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບການຂອຯໂລກ ຕາມຍຸກສໄມ;

6- ຖືເອົາວ່າປະເທດລາວຫລືແຜ່ນດິນລາວ ເປັນຂອຯຄົນລາວທຸກຖ້ວນຫນ້າ, ທີ່ ຢູໃນແລະນອກປະເທດ ,ໃຫ້ມີຄວາມສເມີພາບກັນໃນດ້ານສິດທິທຸກດ້ານ ຂອຯຄວາມເປັນລາວ ;

7- ມີການເລືອກຕັ້ຯທົ່ວໄປແບບເສຣີ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອຯຫລາຍພັກ ແລະການຈັດຕັ້ຯການເມືອຯ ທີ່ມີຢູ່ໃນແລະນອກປະເທດ;

8- ມີການອອກສຽຯ ລົຯປະຊາມະຕິທົ່ວປະເທດ, ເພື່ອເລືອກເອົາຣະບອບການປົກ ຄອຯລາວໃນອະນາຄົດ ຢ່າຯຊອບທັມແລະມີເຫດມີຜົນທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື ໂດຍປະຊາ ຊົນລາວ.

ສ່ວນບັນຫາຕ່າຯໆໃນການພັທນາຊາດນັ້ນ,ສະພາຮ່ວມຊາດລາວ ເຫັນວ່າ ຄວນຮ່ວມກັນສຶກສາ ດ້ວຍເຫດແລະຜົນແລະປະຕິບັດເປັນຂັ້ນ,ເປັນຕອນໄປ ດ້ວຍ ຄວາມຮັກຊາດຢ່າຯບໍຣິສຸດໃຈ ເພື່ອປະເທດຊາດແລະປະຊາຊົນລາວ ຕາມສະ ພາບການ,ໂດຍຮັບຮູ້ໃນຄວາມແຕກຕ່າຯແລະບໍ່ຈຳແນກການເຊື່ອຖືໃດໆ ; ດ້ວຍ ເຫດຜົນເຫລົ່ານີ້, ຈຶ່ຯຂໍຮຽກຮ້ອຯຫາພີ່ນ້ອຯລາວ, ຜູ້ຮັກຊາດແພຯເຊື້ອທຸກຖ້ວນ ຫນ້າ,ຢູ່ໃນແລະນອກປະເທດ, ຈົ່ຯຮີບລຸກຂຶ້ນມາຮ່ວມ ເຕົ້າໂຮມເປັນພະລັຯແນວ ຄິດຮອບດ້ານ, ເພື່ອເຮັດທຸກວິທີທາຯໃຫ້ເກີດການປະຕິຮູບ ແລະ ຫັນປ່ຽນທິດ ທາຯການປົກຄອຯ, ການເສຖກິດແລະສັຯຄົມໃນລາວໂດຍດ່ວນ.

ວັນທີ 02 ທັນວາ (12) 2010.

ຕາຯ ຄນະກັມການບໍຣິຫານ

ປະທານ

ດຣ ສົມບຸນ ທໍຣະນິນ

Laisser un commentaire

Newsletters
ChargementChargement


Translator